SIGN UP FOR TELUGU class
Friday, March 23, 3:00-3:30pm, Room 103
LIMIT 25 students!

1. Aashna Brahmbhatt
2.Sandhya Ganesan
3.Danyal Rahman
4.Janani Srinivasan
5.Fatima Mossolem
6.Nic Mrakovcic
7.Daniel Jun
8.Zaryab Aziz
9.Yash Tewani
10.Tirth Patel
11.Kris Philip
12.Ajay Singh
13.Anushka Bahuleyan
14.Katherine Devine
15.Jibran Gilani
16.Brandon Callahan
17. Kush Choksey
19. Tal Sharon
20. Arianna Ismael
21. Riya Patel
22. Astha Agrawal
23. Nevin Nambiar
24. Milan Shah
25. Justin Kim